ABL Components

Valepits Road BirminghamB33 0TDUnited Kingdom电话: +(44) 01217898686 网站:

电子加热和冷却

种类

电子加热和冷却
显示 1 - 20 个产品,共 100 个
比较已选中产品 0/8
视图模式:
价格
(不含税价格)
描述
产品详情
 • RMB461.23
ABL Components 黑色 散热器 193AB2500B, 0.32K/W, 250 x 240 x 46mm
 • 长度250mm
 • 宽度240mm
 • 高度46mm
 • 尺寸250 x 240 x 46mm
 • 热阻0.32K/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB219.78
ABL Components 黑色 散热器 350AB1500B, 0.5K/W, 150 x 125 x 50mm
 • 长度150mm
 • 宽度125mm
 • 高度50mm
 • 尺寸150 x 125 x 50mm
 • 热阻0.5K/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB9.50
 • RMB12.92
ABL Components 黑色 散热器, 11K/W, 夹安装, 20 x 27 x 16mm
 • 使用于TO-220
 • 长度20mm
 • 宽度27mm
 • 高度16mm
 • 尺寸20 x 27 x 16mm
查看更多类似产品 散热器
 • RMB226.80
ABL Components 黑色 散热器 188AB2500B, 0.63K/W, 250 x 150 x 40mm
 • 长度250mm
 • 宽度150mm
 • 高度40mm
 • 尺寸250 x 150 x 40mm
 • 热阻0.63K/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB182.42
ABL Components 黑色 散热器 190AB2000B, 0.75K/W, 200 x 175 x 30mm
 • 长度200mm
 • 宽度175mm
 • 高度30mm
 • 尺寸200 x 175 x 30mm
 • 热阻0.75K/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB13.45
ABL Components 黑色 散热器, 17°C/W, 夹、螺丝安装, 30.2 x 30 x 13mm
 • 使用于TO-218,TO-220
 • 长度30.2mm
 • 宽度30mm
 • 高度13mm
 • 尺寸30.2 x 30 x 13mm
查看更多类似产品 散热器
 • RMB23.33
ABL Components 黑色 散热器 921AB0500B, 3.2K/W, 50 x 54 x 38mm
 • 长度50mm
 • 宽度54mm
 • 高度38mm
 • 尺寸50 x 54 x 38mm
 • 热阻3.2K/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB121.38
 • RMB40.81毎包:5 个
 • RMB512.93
ABL Components 黑色 散热器, 0.48°C/W, 300 x 119 x 65mm
 • 长度300mm
 • 宽度119mm
 • 高度65mm
 • 尺寸300 x 119 x 65mm
 • 热阻0.48°C/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB261.12
 • RMB711.04
ABL Components 黑色 散热器 165AB3000B, 0.29K/W, 300 x 300 x 40mm
 • 长度300mm
 • 宽度300mm
 • 高度40mm
 • 尺寸300 x 300 x 40mm
 • 热阻0.29K/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB105.10
 • RMB37.36
ABL Components 黑色 散热器, 3.7°C/W, 螺钉安装, 75 x 50 x 28mm
 • 使用于TO-220
 • 长度75mm
 • 宽度50mm
 • 高度28mm
 • 尺寸75 x 50 x 28mm
查看更多类似产品 散热器
 • RMB668.54
 • RMB15.52
ABL Components 黑色 散热器, 9°C/W, 夹安装, 35 x 16 x 27mm
 • 使用于TO-220,TO-3P
 • 长度35mm
 • 宽度16mm
 • 高度27mm
 • 尺寸35 x 16 x 27mm
查看更多类似产品 散热器
 • RMB164.49
ABL Components 黑色 散热器 190AB1500B, 1.6K/W, 150 x 175 x 30mm
 • 长度150mm
 • 宽度175mm
 • 高度30mm
 • 尺寸150 x 175 x 30mm
 • 热阻1.6K/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB129.97
ABL Components 黑色 散热器, 1°C/W, 100 x 125 x 50mm
 • 长度100mm
 • 宽度125mm
 • 高度50mm
 • 尺寸100 x 125 x 50mm
 • 热阻1°C/W
查看更多类似产品 散热器
 • RMB211.02
ABL Components 黑色 散热器, 0.9°C/W, 钳安装, 200 x 96 x 40mm
 • 长度200mm
 • 宽度96mm
 • 高度40mm
 • 尺寸200 x 96 x 40mm
 • 热阻0.9°C/W
查看更多类似产品 散热器
最近搜寻的产品
常见问题
需要帮助?
请拨打我们的客户服务团队电话:
4008218857