SEGGER

半导体开发套件

显示 1 - 20 个产品,共 30 个
比较已选中产品 0/8
视图模式:
价格
(不含税价格)
描述
产品详情
 • RMB545.75
 • RS 库存编号
  131-1323
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.90 J-Link EDU
 • RMB7,460.23
 • RS 库存编号
  131-1322
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.12.00 J-Link PRO
 • RMB15,307.54
 • RS 库存编号
  131-1324
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.18.00 J-Trace PRO for Cortex M
 • RMB7,076.37
 • RS 库存编号
  131-1321
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.16.28 J-Link ULTRA+
 • RMB889.93
 • RS 库存编号
  131-1326
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.04 J-Link 10-Pin Needle Adapter
 • RMB5,657.32
 • RS 库存编号
  131-1320
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.28 J-Link PLUS
 • RMB552.01
 • RS 库存编号
  131-1325
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.18 J-Link Target Supply adapter
 • RMB2,965.30
 • RS 库存编号
  131-1319
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.00 J-LINK BASE
 • RMB7,549.38
 • RS 库存编号
  131-1332
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  5.07.01 Flasher ARM
 • RMB2,089.77
 • RS 库存编号
  131-1335
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.00 JTAG Isolator
 • RMB552.01
 • RS 库存编号
  131-1330
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.01 J-Link ARM-14 Adapter
 • RMB2,206.80
 • RS 库存编号
  131-1336
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.01 SWD Isolator
 • RMB219.49
 • RS 库存编号
  131-1329
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.02 J-Link 9-Pin Cortex M Adapter
 • RMB169.17
 • RMB1,086.96
 • RS 库存编号
  146-4392
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  6.37.01 emPower WiFi Module - Atmel ATWILC1000
 • RMB5,778.24
 • RS 库存编号
  131-1333
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  5.09.01 Flasher STM8
 • RMB1,086.96
 • RMB3,427.98
 • RMB270.42
 • RS 库存编号
  131-1331
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.09 J-Link Microchip Adapter
 • RMB895.39
 • RS 库存编号
  172-3026
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.21 J-Trace Mictor 38 Adapter
最近搜寻的产品
常见问题
需要帮助?
请拨打我们的客户服务团队电话:
4008218857