SEGGER

半导体开发套件

显示 1 - 20 个产品,共 34 个
比较已选中产品 0/8
视图模式:
价格
(不含税价格)
描述
产品详情
 • RMB430.19
 • RS 库存编号
  131-1323
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.90 J-Link EDU
 • RMB7,460.23
 • RS 库存编号
  131-1322
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.12.00 J-Link PRO
 • RMB5,399.16
 • RS 库存编号
  131-1321
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.16.28 J-Link ULTRA+
 • RMB766.30
 • RS 库存编号
  131-1326
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.04 J-Link 10-Pin Needle Adapter
 • RMB11,974.69
 • RS 库存编号
  131-1324
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.18.00 J-Trace PRO for Cortex M
 • RMB5,286.03
 • RS 库存编号
  131-1320
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.28 J-Link PLUS
 • RMB1,940.00
 • RS 库存编号
  131-1335
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.00 JTAG Isolator
 • RMB6,305.00
 • RS 库存编号
  131-1332
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  5.07.01 Flasher ARM
 • RMB519.07
 • RS 库存编号
  131-1325
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.18 J-Link Target Supply adapter
 • RMB2,681.66
 • RS 库存编号
  131-1319
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.00 J-LINK BASE
 • RMB219.49
 • RS 库存编号
  131-1329
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.02 J-Link 9-Pin Cortex M Adapter
 • RMB1,940.00
 • RS 库存编号
  131-1336
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.01 SWD Isolator
 • RMB475.30
 • RS 库存编号
  131-1330
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.01 J-Link ARM-14 Adapter
 • RMB858.37
 • RS 库存编号
  172-3026
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.21 J-Trace Mictor 38 Adapter
 • RMB2,610.29
 • RS 库存编号
  172-3027
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.10 J-Trace Isolator
 • RMB5,217.68
 • RS 库存编号
  131-1333
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  5.09.01 Flasher STM8
 • RMB219.49
 • RS 库存编号
  131-1328
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.00 J-Link 19-Pin Cortex M Adapter
 • RMB1,047.60
 • RS 库存编号
  146-4392
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  6.37.01 emPower WiFi Module - Atmel ATWILC1000
 • RMB1,047.60
 • RMB1,552.00
 • RS 库存编号
  131-1337
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.02 USB Isolator
最近搜寻的产品
常见问题
需要帮助?
请拨打我们的客户服务团队电话:
4008218857