SEGGER

半导体开发套件

显示 1 - 20 个产品,共 31 个
比较已选中产品 0/8
视图模式:
价格
(不含税价格)
描述
产品详情
 • RMB446.33
 • RS 库存编号
  131-1323
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.90 J-Link EDU
 • RMB7,460.23
 • RS 库存编号
  131-1322
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.12.00 J-Link PRO
 • RMB840.63
 • RS 库存编号
  131-1326
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.04 J-Link 10-Pin Needle Adapter
 • RMB14,459.55
 • RS 库存编号
  131-1324
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.18.00 J-Trace PRO for Cortex M
 • RMB5,601.93
 • RS 库存编号
  131-1321
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.16.28 J-Link ULTRA+
 • RMB5,484.37
 • RS 库存编号
  131-1320
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.28 J-Link PLUS
 • RMB2,012.87
 • RS 库存编号
  131-1335
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.00 JTAG Isolator
 • RMB521.43
 • RS 库存编号
  131-1325
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.18 J-Link Target Supply adapter
 • RMB6,541.78
 • RS 库存编号
  131-1332
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  5.07.01 Flasher ARM
 • RMB2,874.94
 • RS 库存编号
  131-1319
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.00 J-LINK BASE
 • RMB2,084.54
 • RS 库存编号
  131-1336
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.01 SWD Isolator
 • RMB521.43
 • RS 库存编号
  131-1330
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.08.01 J-Link ARM-14 Adapter
 • RMB219.49
 • RS 库存编号
  131-1329
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.02 J-Link 9-Pin Cortex M Adapter
 • RMB563.83
 • RS 库存编号
  146-4387
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.20 RL78 14-pin Programming Adapter
 • RMB1,059.73
 • RS 库存编号
  131-1338
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  6.20.13 SD Card Adapter
 • RMB159.80
 • RMB1,110.77
SEGGER 评估测试板, ARM 处理器系列
 • 分类评估板
 • 套件名称EmPower
 • 技术MCU
 • 处理器系列名称ARM
 • 处理器部件号MK66FN2M0VMD18
查看更多类似产品 处理器和微控制器开发套件
 • RMB3,427.98
 • RMB227.70
 • RS 库存编号
  131-1328
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.06.00 J-Link 19-Pin Cortex M Adapter
 • RMB2,708.19
 • RS 库存编号
  172-3027
 • 品牌
  SEGGER
 • 制造商零件编号
  8.07.10 J-Trace Isolator
最近搜寻的产品
常见问题
需要帮助?
请拨打我们的客户服务团队电话:
4008218857