PLC I/O 模块

筛选条件

显示 1 - 20 个产品,共 110 个
每页显示搜索结果
描述 价格 制造商系列 输入数目 输出数目 输入类型 输出类型 使用于 输入/输出数目 接口 电压类别 输出电流 模块类型 长度 宽度 深度
RS 库存编号 855-3486
制造商零件编号2861768
RMB2,871.10
单位
IB IL IMPULSE-IN-PAC - - - - - - - - - - 135mm 12.2mm 71.5mm
RS 库存编号 528-0633
制造商零件编号2832771
RMB1,499.73
单位
FL SWITCH SF 8TX 8 - - - - - - 24 V 直流 - - 94.3mm 135mm 30mm
RS 库存编号 855-1455
制造商零件编号2897253
RMB4,438.73
毎盒:4 个
Box(es)
IB IL 24 DO 16-ME - 16 - 数字 - - - - 8 A - 119.8mm 48.8mm 71.5mm
RS 库存编号 855-3448
制造商零件编号2861357
RMB3,157.84
单位
IB IL RS 232-PAC - - - - - - - 19.2 → 30 V dc - - 136.8mm 24.4mm 71.5mm
RS 库存编号 696-2119
制造商零件编号2313452
RMB5,133.05
单位
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - - - - - - - 28 V 直流,240 V 交流 - - 86mm 12.3mm 96mm
RS 库存编号 855-3518
制造商零件编号2862013
RMB1,577.07
单位
IB IL 24 DO 16-2MBD-PAC - 16 - 数字 - - - - 8 A - 140.5mm 48.8mm 71.5mm
RS 库存编号 855-3492
制造商零件编号2861894
RMB379.61
单位
IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC - - - - - - - 19.2 → 30 V dc - - 119.8mm 12.2mm 71.5mm
RS 库存编号 855-3495
制造商零件编号2861852
RMB2,346.95
单位
IB IL CNT-PAC 2 1 - - - - - 19.2 → 30 V dc 500 mA - 135mm 24.4mm 71.5mm
RS 库存编号 855-3284
制造商零件编号2701009
RMB586.03
单位
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - 4 - 数字 - - - - 2 A - 119.8mm 12.2mm 71.5mm
RS 库存编号 696-2128
制造商零件编号2313478
RMB3,604.98
单位
FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - - - - - - - 28 V 直流,240 V 交流 - - 86mm 12.3mm 96mm
RS 库存编号 855-3271
制造商零件编号2700459
RMB1,708.40
单位
IB IL AI 4/U-PAC 4 - 模拟 - - - - 24 V 直流 - - 119.8mm 12.2mm 71.5mm
RS 库存编号 855-3436
制造商零件编号2861027
RMB306.28
单位
IB IL 24 PWR IN/M - - - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 801-5772
制造商零件编号2700975
RMB5,583.75
单位
ILC 171 ETH 2TX - - - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 855-3252
制造商零件编号2692720
RMB1,912.00
单位
IB IL IFS-MA-PAC - - - - - - - - - - 135mm 24.4mm 71.5mm
RS 库存编号 855-1395
制造商零件编号2863915
RMB4,615.51
单位
IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC 8 - Analogue - - - - 24 V dc - - 136.8mm 48.8mm 71.5mm
RS 库存编号 855-3394
制造商零件编号2727394
RMB700.24
单位
IB IL 400 BR - - - - - - - - - - 57mm 55mm 16mm
RS 库存编号 855-3274
制造商零件编号2700630
RMB3,388.24
单位
IB IL PB MA-PAC - - - - - - - - - - 119.8mm 48.8mm 71.5mm
RS 库存编号 901-0826
制造商零件编号2903805
RMB4,440.91
单位
TC MOBILE I/O X200 2 4 模拟,数字 继电器 PSI 调制解调器 SMS 继电器 6 - 0 → 60 V 直流 6 A 模拟,数字 71.6mm 62.2mm 89.7mm
RS 库存编号 855-1363
制造商零件编号2862932
RMB1,266.18
单位
IB IL 24 DI 8-PAC/SN 8 - 数字 - - - - - - - 119.8mm 48.8mm 71.5mm
RS 库存编号 855-3290
制造商零件编号2701152
RMB464.28
单位
IB IL 24 DI 4-XC-PAC 4 - 数字 - - - - - - - 140.5mm 12.2mm 71.5mm

PLC I/O 模块

pPLC I/O 模块是用来操作可编程逻辑控制器的三种核心元件之一。I/O 表示输入/输出。PLC I/O 模块可用作处理器和 I/O 设备之间的传输装置。/p p/p ph2PLC I/O 模块是如何工作的?/h2/p p/p pPLC I/O 模块可促进外部设备和计算机存储器之间的数据交换。其主要工作是处理发送至 PLC 的通信,并接受来自处理器的命令。它们还能检测错误、运行状态报告和帮助实现数据的及时传输。/p p/p ph2PLC I/O 模块类型/h2/p p/p p可编程逻辑控制器使用的 PLC I/O 模块类型取决于输入设备的类型。它们按照输入或输出类型分类。有的 PLC 响应数字输入和输出,而其他的则响应模拟信号。数字输入或开或关,而模拟信号则处理电压数据。其他类型包括分离式、专用和通信模块。较小的 PLC 通常设计有固定的 I/O 点。/p