USB 接口配件

筛选条件

显示 1 - 14 个产品,共 14 个
每页显示搜索结果
描述 价格 附件类型 系列 使用于
RS 库存编号 136-0890
制造商零件编号ZX40-B-SLDA
品牌Hirose
RMB2,612.29
毎卷:4000 个
Reel(s)
顶罩 ZX40 ZX40 插头
RS 库存编号 136-0891
制造商零件编号ZX40-SLDB
品牌Hirose
RMB2,692.26
毎卷:4000 个
Reel(s)
底罩 ZX40 ZX40 插头
RS 库存编号 136-2231
制造商零件编号ZX64-SLDB
品牌Hirose
RMB1.259
/个 (每包:10个)
单位
底罩 ZX64 ZX64 插头
RS 库存编号 136-2300
制造商零件编号ZX40-B-SLDA
品牌Hirose
RMB1.306
/个 (每包:10个)
单位
顶罩 ZX40 ZX40 插头
RS 库存编号 136-0896
制造商零件编号ZX64-B-SLDA
品牌Hirose
RMB2,425.70
毎卷:4000 个
Reel(s)
顶罩 ZX64 ZX64 插头
RS 库存编号 136-2243
制造商零件编号ZX20-B-SLDC
品牌Hirose
RMB1.259
/个 (每包:10个)
单位
扩展板 ZX20 ZX40 插头
RS 库存编号 173-9649
制造商零件编号CX60-SLDA
品牌Hirose
RMB7,911.88
毎卷:3000 个
Reel(s)
插头外壳 CX USB Type-C 连接器
RS 库存编号 136-2282
制造商零件编号ZX64-B-SLDA
品牌Hirose
RMB1.133
/个 (每包:10个)
单位
顶罩 ZX64 ZX64 插头
RS 库存编号 136-0898
制造商零件编号ZX64-B-SLDC
品牌Hirose
RMB2,932.16
毎卷:4000 个
Reel(s)
底罩 ZX64 ZX64 插头
RS 库存编号 136-0885
制造商零件编号ZX20-B-SLDC
品牌Hirose
RMB2,692.26
毎卷:4000 个
Reel(s)
扩展板 ZX20 ZX40 插头
RS 库存编号 136-0897
制造商零件编号ZX64-SLDB
品牌Hirose
RMB2,692.26
毎卷:4000 个
Reel(s)
底罩 ZX64 ZX64 插头
RS 库存编号 173-9955
制造商零件编号CX60-SLDA
品牌Hirose
RMB4.796
/个 (每包:10个)
单位
插头外壳 CX USB Type-C 连接器
RS 库存编号 136-2311
制造商零件编号ZX40-SLDB
品牌Hirose
RMB1.259
/个 (每包:10个)
单位
底罩 ZX40 ZX40 插头
RS 库存编号 136-2252
制造商零件编号ZX64-B-SLDC
品牌Hirose
RMB1.452
/个 (每包:10个)
单位
底罩 ZX64 ZX64 插头